Hujude dating No sign up to sex chat or fuck

(1) kari kari kebon mami/ bener temen wo(ng) brandhal/ ra den wira loddra mangkin/ hanubruk hing kaki tuwa/ surung sinurung wong kalih/ hing pernah kebonnan wahu/ hangadu sakti linuwih/ binanting hanulya hical/ (5) musna kebon lan si kaki/ musna mampan dadi wanah/ nunten (nulya) wonten kapiyarsi/ # / heh wira loddra ki putu/ bok hora weruh hing mami/ buyut sidhum ha ran hingwang/ pan dudu cimanuk kali/ pin pinasti karsa hing yang/ besuk dadi desa hiki/ pamanukan hingkang dhusun/ (10) cipunagera kang kali/ henggal sira hanyabrangnga/ mangko lamon sira manggi/ kidang mas hinten kang so ca/ henggal burunnen kaki/ # / hing pundi hicale hi ku / ya hiku cimanuk kali/ benjang lamon si (14) ra babad/ poma kaki wekas mami/ tetapaha 17.(1) haja nendra/ pasthi turunnira mukti/ # / tiyang kali nya brang sampun/ hing cipunegara kali/ henggal lenggal la mpahira/ surya hingkang den tingali/ yen henjing tamtu sing wetan/ yen sonten hing kulo(n) lingsir/ # / lajeng ma (5) lebet hing wanah hagung/ kepapag lan macan hiki/ ha ngadhangngi hanang marga/ hanggebeg kiyahi tinggil/ dhuh tulung kula bendara/ hing pundi gon nusup habdi/ # / ha na macan langkung hagung/ hanulya wecana haris/ mampa n raden wira loddra/ man tinggil mengnengnga hiki/ mangko hing (10) sun harep tanya/ macan hapa karep neki/ # / si ma(can) ke kirig hing ngayun/ nulya hanubruk tumuli/ nuli hindha wira loddra/ macan tinabok tumuli/ sang macan nu li hamusna/ wonten taksa ka(ha)geng prapti / # / lajeng menthang (14) cakra nipun/ den lepassaken tumuli/ hing raden ki wi 18.(1) kahhira hiku / hambales sabda nyi hindhang / hadhuh heman ru pi gusti / langkung sahe pindek sarupi sumbad / # / hana nging sugal wecana / boten wonten basa liri / munggu pendakwa sampeyan / matur hestu kang sayakti / badhe punapa (5) gusti/ mampan wesma datan nyambut / hutawi kahe reh karya / hing wewengkon dika gusti / bade napa sumanggah dherek pikersa / # / hindhang darma datan serab / hutawi hajri ningalli / sakayu kayunne wong ngadang / semanedha den suguwi /bedhama pucukke kerris / hutawi saktinne gu (10) ru / manggah gusti kersa dika / sagendhing kula ladosi / lamon kawon mampan hingsun hora wirang / # / henggal nubruk pengngeran / wengsa geni jeneng mami / brama kendhali kalinya / brata kesumma kang rayi / melempa t medalling jawi / marani papan kang hagung / kinten jembar yudabrata / (14) sarwi nguwu nguwuh tandhing / dhu pengngeran hing riki papan kang 35.(1) jembar / # / sampun rucah jeng ngandika / heman rupi hadi hadi perrang tandhing ngadu gunna / sampun gugup ngadu sakti / kaya hu rahana perrang neki / nyi hindhang darma pinunjul /sasasi laminne yuda / sedaya kasorran jurit / datan wonten sedaya mante (5) lling yuda / # / pengeran guru kang bala / sakehe perjurit murid / kang sumareh hing setanah / sawingkinge hingkang masjid/ wisa geni brama kendhalli / brama wijaya katelu/ brama hudaya sekawan / brama tanaya puniki / brama kesuma kaliyan brama berrata / # / wolu kesuma di (10) laga / jaka kesuma punniki/ pengngeran rokmat punika/ kali yan wahu kang rayi / boten hucul hastaneki / kaliyan ra yinne hiku / miwa pangngeran winata / suma laga rayineki / brama de nta / kaliyan berrama suganda / # / pengngeran hadi negara / pengnge ran kusen kang rayi / miwa pengngeran hammad / kelawan pengngeran nga (15) li / lawan girinata mangkin / hamilahga tigalikur / mampa 36. (1) # sinom # wonten kandha kang carita/ caritanne du (g)hing dhingngin/ turunipun wira lodra/ lara kalar hasal neki/ / laki jaka kuwat mangkin/ pejajaran putra ratu/ pe putra (ra)den mangku yuda/ jumeneng haneng metawis/ hapeputra (5) / hangabehi wira seca/ # / wira seca pan kagungan/ karta wangsa putra mangkin/ jeneng tumenggung metaram/ wedharre turu n puhiki/ kanthos dhateng majapahit/ pan sanak kadang se dulur/ panembahan kibethara/ kang sumareh gunung kumbang (sumbing)/ hingkang katha/ wedharre kang para putra/ # / hanulya kagungan pu (10) tra/ jeng pengeran hadipatih/ luwano (luwanah) kang peparab/ bagelen hingkang negari/ kagungngan putra malih/ ga gak pernnala tumenggung/ hing begelen lumangantiya/ la jeng hapeputra malih/ kathahipun sekawan para/ bo (14) patya/ # / putra pemajeng punika/ pan raden gagak ku 2.

(1) p matur gusti/ sampun kantos hantuk dukane bendara/ # / nulya mangkat gegancangan/ lumampah siyang lan wengi/ perwantu ki tinggi l lampah/ najan pandhakawan saksi/ tinggil wicaksana luwih sakedhap pan sampun rawu/ hana hing begelen negara/ tu munten cahos hing gusti/ samya kaget praptane ki tinggil ngar sa/ # / tinubruk pandhakawan/ sarwi den rangkul tumuli/ dhuh paman welas kawula/ sun tinggal kari ki tinggil/ toya mata handres mijil/ karuna sesambat ipun/ duk dihing sanget sengsara/ ki tinggil hangguguk nangis/ sareng henget penggalih cahos hing ngarsa/ # / nuli kang rama hanabda/ hadhuh hanak king sun kaki/ sekalih padha menenga/ wus jamake sira kaki/ sun donga kaken yang widi/ muktiya wong kulup/ si tinggil lan turu n nira/ muktiya dugi hing benjang/ hiya hingsun si tinggil hingsun per riksa/ # / dhu maspa wong ngahing wang/ linggiya haso rumihin/ 38.(1) mitir/ hing begelen kang negara/ gagak wirawijayeki/ hing tanggelen kang negari/ hanulya katiga nipun/ ga gak pringga hadipura/ kang ganti para bopati/ para seka wan/ den ganti wira handaka/ # / dadi bopatih nega (5) ra/ karangjati kang negari/ putra kang pemajeng hika/ pa n raden gagak kumitir/ hanulya peputra mali/ hanang ba nyu hurip kedhu/ den ganti wira kusuma/ hanulya peputra malih/ gagak singa lodra kang dadi bopatya/ # / pe majeng wangsa negara/ wangsa yuda rayi neki/ wira lodra (10) kaping tiga/ tanu jaya hingkang rayi/ tanu jiwa kang wura gil/ hing begelen dalemipun/ kang putra wira loddra ka/ sangnget sangking nyandang king kin/ nulya kesa/ remeni pun/ hamertala/ # / hanneng sahinggilleng mlaya/ pernah (14) hingkang sepi sepi/ gumulling hana hing kesma/ hanu 3.(1) hun hing yang widi/ sarengat tarekat mangkin/ kakeka t maripattipun/ tan sanes hingkang de(n) tingal/ ha menneng hing wujud tunggil/ jaba jerro supaya dadi sa tunggal/ # / tinggal sare miwa dhahar/ tigang (5) tahun lami neki/ kantak gagraha husika/ sampu n hical wujud tunggil/ medal caya hing kang wehing/ ta ndha tinarimmeng hagung/ kang den suwun hing yang sukma/ muga muga hantuk mukti/ saturunne muga hantukka kamulya n/ # / sareng nuju malem jumngah/ hingngalli wonten hing langi (10) t/ sunar padhang kadi lintang/ sareng sing wetan ninnggalli/ bumi byar padhang nelohi/ yahiku caya handaru/ caya ti nima yang sukma/ hical kang pepadhang mangkin/ nulya ganti ki nanthi hingkang tinembang/ # / kinanthi/#/ hantuk marmane yang (14) hagung/ suwara kang kapiyarsi/ heh kacung pan wira lodra 4.(1) kahula ningali senang / badhe ngebon kula nyahi / hu tawi kula hanyabin / mugi deni dini hulun / ki tinggil hambales sabda / sumanggah handhendhe rek habdi / dateng pundi sumanggah kapilih karsa / (5) # / hing kulon hutawi wetan / sumanggah kapilih gusti / tana hingkang rada jembar / nyi hindhang hamriyossi ki / hing tanah kang seneng pilih / tana tani derek wa hu / sampun medal dateng wesma / ki tinggil getun nningnga lli / nembe temen nningngalli wong wadonnika / # / hayu (10) mulus kang wanodya / mandenapa gusti mami / kangge gar wanne bendara / nanging benjing bendara mami / yen rawuha hannengriki / tamtu kawula kang matur / manda bungah he bendara / ningali wong hayu luwih/ mampa (14) n sampun hindhang darma damel wesma / # / pan gemah 31.(1) hing pakebonnan / hing kang kerja muridneki / hindhang darma mulang kejayan / kedhot guna sakti luwih / sakeh murid mapan sami / ngajeng ngajeng hingkang mungsuh / sekathahe muriddira / kawentar liyan negari / hamiyarsa pangnge (5) ran palembang / # / sangnget dukanne pengngeran / ha na wadon ngelanangngi / ngandika hing muriddira / padlikur peng ngeran hiki / heh sakeheh murid mami / mapan hingsun wus hangrungu / hana wong wadon hamulang / me madha hing jeneng mami / guro kena ngilmu kaya je (10) neng hingwang / # / sahiki murid sedaya / padha sira dangdan geli s / hingsun ngungsi pulo jawa / hanangkep memadha mammi / hingsun ngrungu hora sudi / sampun numpaka hing perrahu / nuli sira babar layar / sampun dugi prahu neki / hing muwara mentas pengngerana (14) n sedaya / # / pangeran pan wicaksana / sakedha 32.

Search for hujude dating:

hujude dating-79hujude dating-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “hujude dating”

  1. Four in ten admit they deliver a corny line on a regular basis to try to get a date with a girl, and more than eight per cent think they would have more success with the ladies if they used chat-up lines more often.